Jdi na obsah Jdi na menu
 


Trojandělské poselství

Nyní si zde uvedeme Biblické znění trojandělského poselství a rovnou si vysvětlíme jeho výklad. To znamená, že přeložíme symboly a přepíšeme poselství do významu platného pro dnešní dobu.

 

ZJEVENÍ 14 (verše 6-12), 18 (verš 4)

Tu jsem uviděl jiného anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. 7 Volal mocným hlasem:

První volání (poselství)

Původní text z Bible:

„Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“

Přepis s vysvětlením symbolů:

Přijměte Stvořitele nebe i země za svého jediného Boha, ctěte ho, chvalte a buďte poslušni jeho zákona, neboť přichází čas jeho soudu nad zkažeností a hříchem této země.

 

Druhé volání (poselství)

Původní text z Bible:

A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: „Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.“
Tu jsem uslyšel jiný hlas z nebe, který říkal: „Vyjděte z ní, můj lide, abyste neměli účast na jejích hříších a nedostali z jejích ran. 

Přepis s vysvětlením symbolů:

Druhý posel varuje lidstvo: „Přichází pád falešných církví, které oklamaly všechny národy a dopustily se duchovního smilstva. Pád čeká i odpadlý protestantismus, který přijmul od falešných církví znamení a bludy jejich učení. Národy, které se tím nechaly ovlivnit a poslouchají falešné církve budou mít účast na ranách Božího hněvu.

Opusť můj lide falešná učení a neúčastni se hříchů falešných církví, ať vás nestihnou pohromy, které na ně přijdou.

 

Třetí volání (poselství)

Původní text z Bible:

A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem.

Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.“

Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.

Přepis s vysvětlením symbolů:

Třetí posel dává důrazně poslední varování: "Kdo uctívá a poslouchá Papeže, nebo kohokoli z Římskokatolického papežského systému, nebo toho, kdo se s tímto systémem ztotožnil a vytvořil jeho obraz a také ten, kdo vírou přijímá nesprávný sváteční den odpočinku a bohoslužby-neděle, či bez víry předstírá jeho přijmutí, ten bude mít účast na ranách Božího hněvu, bez ohledu na své skutky.

A jeho odsouzení k věčné smrti a zatracení bude mít účinek platný už navždy a již nikdy nebude možné tento stav změnit pro toho, kdo poznal Pravdu a přesto uctívá Papeže, papežský Římskokatolický systém, nebo odpadlou protestantskou církev, která je jejich obrazem a pro toho, kdo přijme jejich falešné učení.

Zde se ukáže vytrvalost Božího věrného lidu, který zachovává pravá Boží přikázání a je věrný Ježíši."